1

روزها پُر و خالی می شوند
مثل فنجان های چای در کافه های بعدازظُهر
اما…
هیچ اتفاق خاصی نمی افتد
این که مثلا تو
ناگهان…
در آن سوی میز نشسته باشی!

 


ادامه مطلب
+  |